Εντοπισμένη τροποποίηση σχεδίου πόλεως: ένδικη προστασία

2022-02-20

Η εντοπισμένη τροποποίηση σχεδίου πόλεως μπορεί να λάβει χώρα με απόφαση του οικείου κάθε φορά ΟΤΑ. Είναι γεγονός και αυταπόδεικτο πως κάθε τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πρέπει να κατευθύνεται από πολεοδομικά κριτήρια και να αποβλέπει στη θεραπεία πολεοδομικών αναγκών, τις οποίες εμφανίζει η οικιστική ανάπτυξη και διαμόρφωση της πόλης στην εξέλιξη της.

Για την τροποποίηση ας έχουμε υπόψη και τα εξής:

  • Η τροποποίηση λαμβάνει υπόψη τα ιδιωτικά συμφέροντα μόνο επικουρικά (ΣτΕ 2670/1988, 3248/1991).
  • Κατά την τροποποίηση, δεν επιτρέπεται η απομείωση/κατάργηση κατάργηση κοινόχρηστων χώρων, αλλά είναι δυνατή η αναδιάταξή τους, εφόσον (το καθαρό ποσοστό κοινόχρηστων χώρων, αν δεν αυξάνεται, παραμένει τουλάχιστον ίσο με το προηγούμενο ποσοστό (ΣτΕ 6472/1995, 508/1993, 283/1995).

H δυνατότητα ειδικής προσφυγής του νόμου Καλλικράτη

Αν οποιοδήποτε πρόσωπο θεωρεί ότι θίγεται για λόγους προσωπικούς ή λόγω της μείωσης των κοινόχρηστων χώρων (άρα π.χ. μπορεί να μειώνεται η αξία της περιουσίας κάποιου), έχει το δικαίωμα υποβολής ΕΝΣΤΑΣΗΣ εναντίον της τροποποίησης. Οποιοσδήποτε, λοιπόν, έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων, των περιφερειών, των νομικών προσώπων αυτών, καθώς και των συνδέσμων τους, για λόγους νομιμότητας, ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α., μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής.

Ατομικές πράξεις κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο με απόδειξη παραλαβής και αναφέρουν υποχρεωτικά ότι κατ' αυτών χωρεί ειδική προσφυγή για λόγους νομιμότητας ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α. μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών.

Ακόμα,

  • Δικαίωμα για την άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής τεκμαίρεται ότι έχουν όλοι οι αιρετοί του οικείου δήμου ή περιφέρειας, ανεξάρτητα από το εάν έλαβαν μέρος στη συνεδρίαση κατά την οποία ελήφθη η προσβαλλόμενη απόφαση, εφόσον δεν την υπερψήφισαν.
  • Δικαίωμα έχουν ομοίως οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση πρώτου ή δεύτερου βαθμού, καθώς και νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που επιδιώκουν σύμφωνα με το καταστατικό τους περιβαλλοντικούς, πολιτιστικούς και εν γένει κοινωνικούς σκοπούς.

Προθεσμία απάντησης της προσφυγής - Προϋπόθεση παραδεκτού ενδίκων βοηθημάτων

Ο Επόπτης Ο.Τ.Α. αποφαίνεται επί της προσφυγής μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της.

Αν παρέλθει η ανωτέρω προθεσμία χωρίς να εκδοθεί απόφαση θεωρείται ότι η προσφυγή έχει σιωπηρώς απορριφθεί.

Η άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση ένδικων βοηθημάτων ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων, πρόβλεψη άκρως κομβική.