Ιδιωτικά συμφωνητικά ανάθεσης ανάληψης επίβλεψης έργου (για μηχανικούς): νομική σημασία - κρίσιμα σημεία

2021-10-19

Πάντοτε στην πράξη αναφύεται το κρίσιμο ζήτημα της νομικής κάλυψης των συμφωνιών του Μηχανικού με τον Εργοδότη του, αυτόν δηλ. που του αναθέτει ένα έργο (project).

Η ανάγκη γραπτής αποτύπωσης των όρων της συμφωνίας συντελεί στη νομική δέσμευση προς την προσήκουσα εκτέλεση της μεταξύ τους σύμβασης κατά τους βασικούς όρους και τις λεπτομέρειες.

Βασικός όρος του παρόντος συμφωνητικού είναι η ανάθεση της επίβλεψης εκτέλεσης του έργου στον Ανάδοχο Μηχανικό, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Π.Δ.696/74, ούτως ώστε το έργο να εξελίσσεται νομότυπα, σύμφωνα με το Πολεοδομικό Δίκαιο εν γένει (την οικοδομική άδεια και τον φάκελο αυτής, την ορθή και σύννομη εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών, την ορθή εφαρμογή των μελετών).

Η εφαρμογή του συμφωνητικού αφορά και τη νομική κάλυψη ως προς τις ποινικές και αστικές διαστάσεις, μολονότι φαίνεται πως εξίσου και οι διοικητικές παράμετροι παραμένουν ουσιώδεις.

Ουσιώδες σημείο είναι η υποχρέωση του εργοδότη να παραδώσει στον επιβλέποντα όλες τις μελέτες για το έργο. Γενικότερα, η πληρότητα του φακέλου εγγυάται τη σύννομη εκτέλεση των συμπεφωνημένων.

Τέλος, είναι αυτονόητη η συνδρομή της νομικής κάλυψης του συμφωνητικού, το οποίο δεν πρέπει να είναι γενικόλογο ή αφηρημένο, αλλά αρκούντως συγκεκριμένο στα essentialia negotii αυτού, ήτοι τα ουσιώδη συμπεφωνημένα σημεία.