Νέο βιβλίο: "Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αδειοδότηση" από τις εκδόσεις Νομ. Βιβλιοθήκη, 2022

2022-07-20

Σας ανακοινώνουμε πως ετέθη στην κυκλοφορία το νέο νομικό βιβλίο του Π. Γαλάνη, "Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αδειοδότηση", από τις εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη.

Η συγκέντρωση και συστηματοποίηση του υλικού για ένα τέτοιο εγχείρημα πραγματικά αποτελεί πρωτότυπη συμβολή στην επιστήμη. Τόσο γιατί η περισσότερη βιβλιογραφία που χρησιμοποίησε ο συγγραφέας αντλήθηκε από την ξενόγλωσση βιβλιοπαραγωγή, όσο και διότι ο τομέας αυτός αποτελεί την «καρδιά» του Δικαίου του Περιβάλλοντος, έχοντας πολλαπλές διαστάσεις, τόσο στο ενωσιακό, όσο και στο εθνικό δίκαιο. Η περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων και η εκτίμηση των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον, αντικείμενο της μονογραφίας, αποτελεί κλάδο πολύπλοκο και σύνθετο, με χαρακτηριστικά του την ενωσιακή και διεθνή του σφραγίδα, τον τεχνικό χαρακτήρα του, την πολυεπίπεδη νομολογιακή του επεξεργασία, την πυκνή νομοθετική του κατάστρωση, τη συμμετοχική του διάσταση, την ιδεολογική του προσέγγιση κλπ.

Ως άξονές του, ο συγγραφέας προεχόντως επιλέγει τον Ν. 4014/2011 (με τις πρόσφατες αλλαγές του), την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), τη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (ΣΠΕ) και τη Δέουσα Εκτίμηση, υπό το πρίσμα ενός δικαϊκού πλαισίου που συνιστά μία σύνθετη «μεταβαλλόμενη γεωμετρία».

Ευχαριστούμε ιδίως την καθηγήτρια κ. Β. Καραγεώργου για τον πρόλογό της και την κ. καθηγήτρια Θ. Αντωνίου για τη φιλοξενία στη σειρά της.