Κυρωμένος Δασικός Χάρτης: πώς προστατεύομαι νομικά;

2021-12-04

Εισαγωγικά 

Καθημερινά κατακλύζουν τον τύπο δημοσιεύματα με τροποποιήσεις και εγκυκλίους επί του θέματος των αναρτημένων Δασικών Χαρτών. Ο Δασικός Χάρτης αποτυπώνει τη μορφολογία του εδάφους με σκοπό την εφαρμογή των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας στις υπαγόμενες εκτάσεις μέσω του δασολογίου. Το δασολόγιο καταρτίζεται με βάση τους δασικούς χάρτες, που είναι το προαπαιτούμενό του στοιχείο.

Όμως, πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι η διαδικασία ανάρτησης, αντίρρησης και κύρωσης Δασικού Χάρτη φέρει και ένα σημαντικό νομικό σκέλος, που απαιτεί και την αρωγή εξειδικευμένου δικηγόρου (συμπληρωματικά των άλλων επαγγελματιών) για την επιτυχή της έκβαση. Ο εξειδικευμένος νομικός σύμβουλος συμβουλεύει και καθοδηγεί τον εντολέα του καθόλη τη διάρκειά της.

Κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη που αναρτήθηκε επιτρέπεται η υποβολή αντιρρήσεων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εκατόν πέντε (105) ημερών από την ημερομηνία που ορίζεται στην πρόκληση υποβολής αντιρρήσεων.

Με τις αντιρρήσεις προβάλλονται λόγοι που αφορούν αποκλειστικά και μόνο στην αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζόμενων στο δασικό χάρτη εκτάσεων, της ορθής απεικόνισης, εφαρμογής και ισχύος των πράξεων της Διοίκησης και της σύννομης αλλαγής χρήσης αυτών.

Δικαστική Προστασία κατά κυρωμένου (ολικά ή μερικά) Δασικού Χάρτη

Αν, ωστόσο, η υποβληθείσα αντίρρηση δεν ευδοκιμήσει και ο Χάρτης κυρωθεί, ποια νομικά δικλίδα προστασίας απομένει; 

Ο κυρωμένος Δασικός Χάρτης δημοσιεύεται αμέσως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από την ημερομηνία δημοσίευσής του καθίσταται οριστικός και έχει πλήρη αποδεικτική ισχύ σε κάθε διοικητική ή δικαστική αρχή για όλα τα τμήματα που αποτυπώνονται σε αυτόν με πράσινο περίγραμμα και πράσινη διαγράμμιση, τα οποία αποτελούν δασικές εν γένει εκτάσεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 3 του Ν. 998/1979, όπως ισχύει. 

Η μοναδική, λοιπόν, λύση που διαθέτει ένας ιδιοκτήτης, του οποίου η έκταση φαίνεται οριστικά δάσος/δασική έκταση είναι η δικαστική οδός. 

Ο κυρωμένος Δασικός Χάρτης συνιστά εκτελεστή διοικητική πράξη, η οποία μπορεί να ακυρωθεί δικαστικά, από το Συμβούλιο της Επικρατείας (βλ. ενδεικτικώς ΣτΕ 555/2018). Και αυτή η διαπίστωση πρέπει, για την ταυτότητα του νομικού λόγου, να ισχύει τόσο για τον μερικώς όσο και για τον ολικώς κυρωμένο Δασικό Χάρτη. Μόνο τοιουτοτρόπως πραγματώνεται το δικαίωμα δικαστικής προστασίας που απορρέει από το Σύνταγμα και από υπερνομοθετικές πηγές (λ.χ. την ΕΣΔΑ) και ο ακυρωτικός έλεγχος της Διοίκησης. Αίτηση ακυρώσεως κατά του κυρωθέντος δασικού χάρτη δύναται να ασκήσει και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για την παράλειψη να περιληφθεί σε αυτόν ορισμένη δασική εν γένει έκταση.

Ωστόσο, όπως επισημαίνεται, ο μερικώς κυρωθείς Δασικός Χάρτης συνιστά "ημίμετρο", έναντι της πλήρους και ολικής κύρωσης, που θα ενίσχυε την ασφάλεια δικαίου και την προστασία του καλόπιστου διοικουμένου.