Υπηρεσίες

Τα πεδία και οι νομικές υποθέσεις ενασχόλησης της νομικής ομάδας 

Ο χειρισμός μίας νομικής υπόθεσης απαιτεί χρόνο, υπομονή, επιμονή, επαγγελματισμό και εμπιστοσύνη. 

Κύριο μέλημα είναι η οικοδόμηση μίας στέρεης σχέσης με τον εντολέα, διότι η δικηγορία αποτελεί πρωτίστως λειτούργημα και έτσι την αντιλαμβανόμαστε. 

---

Παρέχουμε αποκλειστικά εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες στον τομέα του Δικαίου Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Ενέργειας. 


Εκπροσωπούμε τους εντολείς μας ενώπιον της Διοίκησης, αλλά και στα διοικητικά δικαστήρια της Χώρας και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του ανθρώπου (ΕΔΔΑ).

---

 Αξιοποιούμε ψηφιακές τεχνολογίες εξ αποστάσεως εξυπηρέτησης, οικοδομώντας τον στόχο της e-δικηγορίας, προς όφελος του εντολέα. 

Διοικητικό Δίκαιο

Οι σχέσεις κράτους - πολίτη τίθενται στο επίκεντρο της ενασχόλησής μας. Παρέχονται συμβουλές και υποστήριξη στα εξής διοικητικά ζητήματα:
Δίκαιο Περιβάλλοντος-Πολεοδομίας, Δίκαιο Ενέργειας, Στρατηγικές Επενδύσεις κλπ.

Χωροταξικό - Πολεοδομικό Δίκαιο και Δίκαιο της Δόμησης

Παρέχονται υπηρεσίες που αφορούν τα χωροταξικά και πολεοδομικά σχέδια, τις πράξεις εφαρμογής πολεοδομικών μελετών, τη ρυμοτομική απαλλοτρίωση, θέματα δόμησης, οικοδομικών αδειών, τα αυθαίρετα, τα πρόστιμα αυθαιρέτων, την προστασία της εκτός σχεδίου ιδιοκτησίας, τα πρόστιμα για πολεοδομικές παραβάσεις πάσης φύσεως, τις προσφυγές κατά πράξεων της πολεοδομίας κλπ.

Δίκαιο Περιβάλλοντος

 Παρέχονται υπηρεσίες που αφορούν όλα τα στοιχεία του περιβάλλοντος (φυσικού και οικιστικού), ενώ έμφαση δίνεται στην περιβαλλοντική αδειοδότηση, την περιβαλλοντική ευθύνη, τις παραβάσεις και τα σχετικά πρόστιμα, τα ύδατα, τα ρέματα, τα ειδικά καθεστώτα προστασίας (Natura 2000, αιγιαλός κλπ.), τη διαχείριση αποβλήτων, τα χρηματοδοτικά περιβαλλοντικά εργαλεία κλπ.

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται και στη διάσταση του δικαίου περιβάλλοντος της ΕΕ, ως πυλώνα και της ανάπτυξης της τοπικής κοινωνίας.

Δασικό Δίκαιο

Παρέχονται εξειδικευμένες υπηρεσίες στον τομέα της δασικής νομοθεσίας (χαρακτηρισμοί, αναδασώσεις, Δασικοί Χάρτες, επεμβάσεις σε δάση, δασικές αστυνομικές διατάξεις, θήρα, διαχείριση δασικών οικοσυστημάτων κλπ.), σε επίπεδο συμβουλευτικής και δικαστικής εκπροσώπησης.


Περιβαλλοντική Αδειοδότηση

Παρέχονται υπηρεσίες που αφορούν στην περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων, δραστηριοτήτων, σχεδίων και προγραμμάτων (εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων, ΣΜΠΕ κλπ.), σε διοικητικό και δικαστικό επίπεδο. 

Προσφυγές κατοίκων κατά έργων που θίγουν το περιβάλλον

Παρέχονται υπηρεσίες που αφορούν συλλογικές αιτήσεις ακυρώσεως κατοίκων ή πάσης φύσεως θιγομένων κατά αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, λόγω υποβάθμισης του περιβάλλοντός τους.

 Επίσης, παρέχεται υποστήριξη και στη σύνταξη καταγγελιών ενώπιον των αρμόδιων δημοσίων αρχών, καθώς και ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Αυθαίρετη Δόμηση

Παρέχονται υπηρεσίες που αφορούν ένδικη και διοικητική προστασία από τις κυρώσεις της αυθαίρετης δόμησης (εκθέσεις αυτοψίας) κλπ. καθώς και νομική υποστήριξη του μηχανικού κατά την υπαγωγή στους νόμους των αυθαιρέτων.

Δίκαιο αρχαιοτήτων και πολιτιστικής κληρονομιάς

Παρέχονται εξειδικευμένες υπηρεσίες στον τομέα της προστασίας των πάσης φύσεως μνημείων, αρχαιολογικών χώρων, διατηρητέων, αρχαιοτήτων, νεότερων μνημείων και εν γένει πολιτιστικών αγαθών, σε επίπεδο συμβουλευτικής και δικαστικής εκπροσώπησης.


Δίκαιο κλιματικής αλλαγής

Παρέχονται εξειδικευμένες υπηρεσίες στον τομέα της συμβουλευτικής της εμπορίας εκπομπών δικαιωμάτων ρύπων σε βιομηχανίες, σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία, όπως έχει ενσωματωθεί στην Ελλάδα. Επίσης, συγγράφονται γνωμοδοτήσεις για ζητήματα της Δίκαιης Μετάβασης (Ν. 4872/21) και Εθνικού Κλιματικού Νόμου (Ν. 4936/22).  

Δίκαιο Ενέργειας

Παρέχονται υπηρεσίες που αφορούν το διοικητικό δίκαιο ενέργειας, τα ενεργειακά έργα, την πολεοδομική και περιβαλλοντική τους παράμετρο.


Παρέχουμε νομική υποστήριξη και σε διαδικασίες ενώπιον της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) και κατά των αποφάσεών της  στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.

Προσβολή περιβάλλοντος και προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Παρέχονται υπηρεσίες που αφορούν την προστασία των Ατομικών Δικαιωμάτων που αφορούν το περιβάλλον (προσωπικότητα, ιδιωτική ζωή, υγεία, ζωή), όπως αυτά κατοχυρώνονται στο Σύνταγμα και στις Διεθνείς Συμβάσεις, αλλά και στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. 

Ιδίως, αναλαμβάνεται προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) για πληθώρα ειδικότερων δικαιωμάτων που προασπίζονται από την ΕΣΔΑ, π.χ. λόγω χρονιζουσών μη συντελεσμένων ρυμοτομικών απαλλοτριώσεων. 

- Σημαντικότερες υποθέσεις -

Ενδεικτική απαρίθμηση των κρισιμότερων υποθέσεων του Γραφείου

 • Αιτήσεις ακυρώσεως στο ΣτΕ κατά ΑΕΠΟ Α κατηγορίας έργων 
 • Γνωμοδοτήσεις για την περιβαλλοντική αδειοδότηση
 • Άρση και επανεπιβολή ρυμοτομικών απαλλοτριώσεων (διοικητικά και δικαστικά)
 • Αιτήσεις ακυρώσεως κατά οικοδομικών αδειών ενώπιον των Διοικητικών Εφετείων 
 • Αιτήσεις ακυρώσεως κατά πράξεων ΥΔΟΜ (υπαγωγές σε νόμους αυθαιρέτων, πρόστιμα αυθαιρέτων κλπ.)
 • Διοικητικές προσφυγές κατά πράξεων ΥΔΟΜ 
 • Διαδικασία ενώπιον του ΣΥΠΟΘΑ/ΠΕΣΥΠΟΘΑ
 • Προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) για την αδρανοποίηση της ιδιοκτησίας λόγω χρονιζόντων πολεοδομικών βαρών
 • Αιτήσεις ακυρώσεως στο ΣτΕ κατά πράξεων χωροθέτησης απορριμμάτων
 • Οριοθέτηση, επαναριοθέτηση αιγιαλού/παραλίας/παλαιού αιγιαλού και ακυρωτική προστασία στο ΣτΕ
 • Διατηρητέα κτήρια και δικαστική προστασία
 • Αρχαιολογικοί χώροι και δικαστική προστασία κατά πράξεων/παραλείψεων της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας 
 • Υπομνήματα στα Κεντρικά Συμβούλια (ΚΑΣ και στο ΚΣΝΜ)
 • Αιτήσεις ακυρώσεως κατά αναδάσωσης και κατά πράξεων χαρακτηρισμού δασών/δασικών εκτάσεων του Ν. 998/1979
 • Αιτήσεις ακυρώσεως κατά πράξεων/παραλείψεων σύμφωνα με τη δασική νομοθεσία (Δασικοί Χάρτες κλπ.)
 • Περιβαλλοντική αδειοδότηση φωτοβολταϊκών και αιολικών πάρκων
 • Αγωγές αποζημίωσης για παράνομες πράξεις/παραλείψεις σχετιζόμενες με δασικές πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμούς, πολεοδομικές παραβάσεις και με χρονίζουσες ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις
 • Αναφορά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για φερόμενες παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου περιβάλλοντος