Υπηρεσίες

Τα πεδία και οι νομικές υποθέσεις  ενασχόλησης του Δικηγορικού Γραφείου του Παναγιώτη Γαλάνη

Ο χειρισμός μίας νομικής υπόθεσης απαιτεί χρόνο, υπομονή, επιμονή, επαγγελματισμό και εμπιστοσύνη. 

Κύριο μέλημα είναι η οικοδόμηση μίας στέρεης σχέσης με τον εντολέα, διότι η δικηγορία αποτελεί πρωτίστως λειτούργημα και έτσι την αντιλαμβανόμαστε. 

---

Παρέχουμε αποκλειστικά εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες στον τομέα του Δικαίου Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Ενέργειας και εν γένει του Διοικητικού Δικαίου. 


Εκπροσωπούμε τους εντολείς μας ενώπιον της Διοίκησης, αλλά και στα διοικητικά δικαστήρια της Χώρας και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του ανθρώπου (ΕΔΔΑ).

---

 Αξιοποιούμε ψηφιακές τεχνολογίες εξ αποστάσεως εξυπηρέτησης, οικοδομώντας τον στόχο της e-δικηγορίας, προς όφελος του εντολέα. 

Διοικητικό Δίκαιο

Οι σχέσεις κράτους - πολίτη τίθενται στο επίκεντρο της ενασχόλησής μας. Παρέχονται συμβουλές και υποστήριξη σε πάσης φύσεως διοικητικά ζητήματα, με έμφαση στα ακόλουθα:
Δίκαιο Περιβάλλοντος-Πολεοδομίας, Δίκαιο Δημοσίων Υπαλλήλων, Δημόσιες Συμβάσεις, Διοίκηση Αθλητισμού-Τουρισμού κλπ.

Χωροταξικό - Πολεοδομικό Δίκαιο και Δίκαιο της Δόμησης

Παρέχονται υπηρεσίες που αφορούν τα χωροταξικά και πολεοδομικά σχέδια, τις πράξεις εφαρμογής πολεοδομικών μελετών, τη ρυμοτομική απαλλοτρίωση, θέματα δόμησης, οικοδομικών αδειών, τα αυθαίρετα, τα πρόστιμα αυθαιρέτων, την προστασία της εκτός σχεδίου ιδιοκτησίας, τα πρόστιμα για πολεοδομικές παραβάσεις πάσης φύσεως, τις προσφυγές κατά πράξεων της πολεοδομίας κλπ.

Δίκαιο Περιβάλλοντος

 Παρέχονται υπηρεσίες που αφορούν όλα τα στοιχεία του περιβάλλοντος (φυσικού και οικιστικού), ενώ έμφαση δίνεται στην περιβαλλοντική αδειοδότηση (εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων, ΣΜΠΕ κλπ.), την περιβαλλοντική ευθύνη, τις παραβάσεις και τα σχετικά πρόστιμα, τα ρέματα, τα ειδικά καθεστώτα προστασίας (Natura 2000, αιγιαλός κλπ.), τη διαχείριση αποβλήτων, τα χρηματοδοτικά περιβαλλοντικά εργαλεία κλπ.

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται και στη διάσταση του δικαίου περιβάλλοντος της ΕΕ, ως πυλώνα και της ανάπτυξης της τοπικής κοινωνίας.

Δασικό Δίκαιο

Παρέχονται εξειδικευμένες υπηρεσίες στον τομέα της δασικής νομοθεσίας (χαρακτηρισμοί, αναδασώσεις, Δασικοί Χάρτες, επεμβάσεις σε δάση, δασικές αστυνομικές διατάξεις, θήρα, διαχείριση δασικών οικοσυστημάτων κλπ.), σε επίπεδο συμβουλευτικής και δικαστικής εκπροσώπησης.


Δίκαιο αρχαιοτήτων και πολιτιστικής κληρονομιάς

Παρέχονται εξειδικευμένες υπηρεσίες στον τομέα της προστασίας των πάσης φ΄ύσεως μνημείων, αρχαιολογικών χώρων, διατηρητέων, αρχαιοτήτων και εν γένει πολιστικών αγαθών, σε επίπεδο συμβουλευτικής και δικαστικής εκπροσώπησης.


Δίκαιο κλιματικής αλλαγής

Παρέχονται εξειδικευμένες υπηρεσίες στον τομέα της συμβουλευτικής της εμπορίας εκπομπών δικαιωμάτων ρύπων σε βιομηχανίες, σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία, όπως έχει ενσωματωθεί στην Ελλάδα. 

Δίκαιο Ενέργειας

Παρέχονται υπηρεσίες που αφορούν το διοικητικό δίκαιο ενέργειας, τα ενεργειακά έργα, την πολεοδομική και περιβαλλοντική τους παράμετρο.


Παρέχουμε νομική υποστήριξη και σε διαδικασίες ενώπιον της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) και κατά των αποφάσεων της ΡΑΕ στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.

Ανθρώπινα δικαιώματα

Παρέχονται υπηρεσίες που αφορούν την προστασία των Ατομικών Δικαιωμάτων, όπως κατοχυρώνονται στο Σύνταγμα και στις Διεθνείς Συμβάσεις, αλλά και στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. 

Ιδίως, αναλαμβάνεται προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) για πληθώρα ειδικότερων δικαιωμάτων που προασπίζονται από την ΕΣΔΑ.

Νομοθεσία Μηχανικών και Επαγγελμάτων

Παρέχονται υπηρεσίες που αφορούν το επαγγελματικό δίκαιο των μηχανικών όλων των ειδικοτήτων, σε επίπεδο συμβουλευτικής (κατάστρωση συμφωνητικών κλπ.), όσο και δικαστικής πράξης. 

Επίσης, παρέχεται υποστήριξη στην ειδική νομοθεσία του ΤΕΕ. 

Ταυτόχρονα, παρέχονται υπηρεσίες που αφορούν την εκπροσώπηση των νομίμων συμφερόντων πάσης φύσεως επαγγελματιών και εργαζομένων, βάσει της ειδικής νομοθεσίας του κάθε επαγγέλματος ενώπιον της Διοίκησης και των Διοικητικών Δικαστηρίων.

Διαθέτουμε επίσης εμπειρία ιδίως στα ιατρικά και παραϊατρικά επαγγέλματα (π.χ. φυσικοθεραπευτές, αισθητικοί κλπ.). 

Διοικητικό Τουριστικό Δίκαιο

Παρέχονται υπηρεσίες που αφορούν διοικητικά θέματα τουρισμού, αλλά και πάσης φύσεως τουριστικές επιχειρήσεις, καταλύματα, συμβάσεις, αδειοδοτήσεις, περιβαλλοντικά θέματα κλπ.

Νομοθεσία τροφίμων και ποτών

Παρέχονται υπηρεσίες που αφορούν τη νομοθεσία για την αξιολόγηση της ασφάλειας των τροφίμων και ποτών, σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο καθώς και πλήθος άλλων ειδικών ζητημάτων του κλάδου.

- Σημαντικότερες υποθέσεις -

Ενδεικτική απαρίθμηση των κρισιμότερων υποθέσεων του Γραφείου

 • Αιτήσεις ακυρώσεως στο ΣτΕ κατά ΑΕΠΟ Α κατηγορίας έργων 
 • Γνωμοδοτήσεις για την περιβαλλοντική αδειοδότηση
 • Άρση και επανεπιβολή ρυμοτομικών απαλλοτριώσεων (διοικητικά και δικαστικά)
 • Αιτήσεις ακυρώσεως κατά οικοδομικών αδειών ενώπιον των Διοικητικών Εφετείων 
 • Αιτήσεις ακυρώσεως κατά πράξεων ΥΔΟΜ (υπαγωγές σε νόμους αυθαιρέτων, πρόστιμα αυθαιρέτων κλπ.)
 • Διοικητικές προσφυγές κατά πράξεων ΥΔΟΜ 
 • Διαδικασία ενώπιον του ΣΥΠΟΘΑ/ΠΕΣΥΠΟΘΑ
 • Προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) για την αδρανοποίηση της ιδιοκτησίας λόγω χρονιζόντων πολεοδομικών βαρών
 • Αιτήσεις ακυρώσεως στο ΣτΕ κατά πράξεων χωροθέτησης απορριμμάτων
 • Οριοθέτηση, επαναριοθέτηση αιγιαλού/παραλίας/παλαιού αιγιαλού και ακυρωτική προστασία στο ΣτΕ
 • Διατηρητέα κτήρια και δικαστική προστασία
 • Αρχαιολογικοί χώροι και δικαστική προστασία κατά πράξεων/παραλείψεων της Αρχαιολογίας
 • Υπομνήματα στα Κεντρικά Συμβούλια (ΚΑΣ και στο ΚΣΝΜ)
 • Αιτήσεις ακυρώσεως κατά αναδάσωσης και κατά πράξεων χαρακτηρισμού δασών/δασικών εκτάσεων του Ν. 998/1979
 • Αιτήσεις ακυρώσεως κατά πράξεων/παραλείψεων σύμφωνα με τη δασική νομοθεσία (Δασικοί Χάρτες κλπ.)
 • Περιβαλλοντική αδειοδότηση φωτοβολταϊκών
 • Αγωγές αποζημίωσης για παράνομες πράξεις/παραλείψεις σχετιζόμενες με δασικές πυρκαγιές, πλημμύρες και σεισμούς και με χρονίζουσες ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις
 • Καταγγελία & Υπόμνημα ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
 • Αιτήσεις ακυρώσεως στο ΣτΕ/ΔΕφ κατά πράξεων εκλεκτορικού σώματος μελών ΔΕΠ πρώτης βαθμίδος και βαθμίδων Επικούρου/Αναπληρωτή Καθηγητή
 • Αιτήσεις ακυρώσεως στο ΣτΕ κατά πράξεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
 • Αναφορά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για φερόμενες παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου