Πρόστιμα αυθαιρέτων (μη υπαχθέντων στον νόμο): πώς προστατεύομαι δικαστικά; (ΜΕΡΟΣ ΙI)

2021-11-18

Σε προηγούμενο άρθρο είχαμε εξετάσει τη νομική προστασία κατά προστίμων αυθαιρέτων, τα οποία φρονούμε - σε συνεργασία πάντοτε με τον μηχανικό - πως δεν έχουν υπολογιστεί σωστά ή δεν έχουν νόμιμο έρεισμα και δεν έχουν, ασφαλώς, υπαχθεί σε κάποιον νόμο αυθαιρέτων. 

Η έκθεση αυτοψίας αυθαίρετου προσβάλλεται με άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής εντός αποκλειστικής προθεσμίας 30 ημερών από την κοινοποίησή της στην αρμόδια Υπηρεσία.

Αν ωστόσο, αυτή δεν ευδοκιμήσει, ποιο το επόμενο στάδιο;

Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής - τι δικαιούμαστε να κάνουμε τότε;

Η αναγκαιότητα άσκησης αίτησης ακύρωσης και αίτησης αναστολής

Κατά της απορριπτικής απόφασης επί της ενδικοφανούς προσφυγής, προβλέπεται η άσκηση αίτησης ακύρωσης στο αρμόδιο Διοικητικό Εφετείο.

Ειδικά τα πρόστιμα των αυθαιρέτων - ανεξαρτήτως ποσού - υπάγονται σε αυτό.

Σημαντικό είναι να γνωρίζει ο ενδιαφερόμενος ότι δύναται να προβάλει αποκλειστικά λόγους νομιμότητας με την αίτηση ακύρωσής του.

Η εξαιρετική σημασία της εν λόγω αίτησης ακύρωσης συνίσταται στο ότι:

  • Είναι το μόνο μέσο που απομένει νομικά στον ενδιαφερόμενο επί απορρίψεως της προσφυγής κατά της έκθεσης αυτοψίας

  • Παρέχει τη δυνατότητα έκθεσης λόγων ακύρωσης που να αφορούν τα σημεία της νομιμότητας της επιβολής των προστίμων
  • Παρέχει τρόπον τινά το έρεισμα να τυχόν ασκηθεί ανακοπή κατά της ταμειακής βεβαίωσης των χρεών που βεβαιώθηκαν κατόπιν οριστικοποίησής τους από την αρμόδια ΥΔΟΜ στην αντίστοιχη ΔΟΥ
  • Παρέχει και τη δυνατότητα άσκησης αίτησης αναστολής για την αναστολή των προστίμων που έχουν επιβληθεί και από τα οποία κινδυνεύει ο ενδιαφερόμενος
  • Αν απορριφθεί και αυτή, δύναται να ασκηθεί έφεση στο Συμβούλιο Επικρατείας, εφόσον εμφιλοχώρησε σφάλμα της απόφασης του Διοικητικού Εφετείου.

Δείτε και το ΜΕΡΟΣ Ι (διοικητική προστασία κατά προστίμων αυθαιρέτων) εδώ:

https://www.pgalanislaw.gr/l/prostima-aythaireton-pos-prostateyomai-nomika/