Έκθεση αυτοψίας αυθαίρετου: ένσταση και σημασία της

2021-10-20

Η προστασία του ιδιοκτήτη κατά «έκθεσης αυτοψίας» αυθαιρέτου, είναι δυνατή και απαραίτητη νομικά μετά την έκδοση της διοικητικής πράξης αυτής. Κατά την ισχύουσα νομοθεσία, η έκθεση αυτοψίας περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με το ακίνητο (θέσεις, διαστάσεις κλπ.), το οποίο και αφορά αποκλειστικά, ενώ δεν αφορά τον κύριο/νομέα κλπ.

Διάφορο είναι το ζήτημα της πραγματοποίησης αυθαιρεσιών λ.χ. από τον κάτοχο κατά ΑΚ (μισθωτή για παράδειγμα).

Επίσης, είναι σημαντικό να τονιστεί πως αυτή δεν τοιχοκολλάται, αλλά αναρτάται στο ηλεκτρονικό σύστημα εντός δύο ημερών, ενώ την ημέρα της σύνταξής της τοιχοκολλάται πρόσκληση προς τους ενδιαφερομένους για να λάβουν γνώση της (εντός 3-7 ημερών) από το αρμόδιο Τοπικό Παρατηρητήριο.

Πάντως, η τοιχοκόλλησή της στο αυθαίρετο αποτελεί πρόσφορο τρόπο γνωστοποίησης του περιεχομένου της σε κάθε ενδιαφερόμενο, προκειμένου αυτός να ασκήσει ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής την προβλεπόμενη ένσταση, η οποία συνιστά ενδικοφανή προσφυγή.

Η έκθεση αυτοψίας αυθαίρετης κατασκευής συνιστά πραγματοπαγή διοικητική πράξη, για το λόγο ότι αφορά την αυθαίρετη κατασκευή και όχι τον εκάστοτε ιδιοκτήτη, νομέα, κάτοχο ή κατασκευαστή της. 

Ένσταση (ενδικοφανής προσφυγή) κατά Έκθεσης Αυτοψίας

Η έκθεση αυτοψίας αυθαίρετου προσβάλλεται με άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής εντός αποκλειστικής προθεσμίας 30 ημερών από την κοινοποίησή της. Αυτή κατατίθεται στο αρμόδιο κατά τόπον Τοπικό Παρατηρητήριο και αυτό τη διαβιβάζει, εντός 30 ημερών, στην Επιτροπή Εξέτασης Προσφυγών Αυθαιρέτων της Περιφερειακής Ενότητας. Η τελευταία σε προθεσμία 20 ημερών την εξετάζει και αποφαίνεται, αποδεχομένη ή απορρίπτουσα αυτήν. Όμως, η ενδικοφανής αυτή προσφυγή δεν είναι υποχρεωτική και απλώς αν δεν ασκηθεί, η έκθεση αυτοψίας καθίσταται οριστική. Μπορεί να περιλαμβάνει και αίτημα υπαγωγής στους οικείους νόμους περί αυθαιρέτων. Μπορεί, επίσης, να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση αποδοχής της έκθεσης αυτοψίας.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ρητώς πως τόσο η άσκηση, όσο και η εκδίκαση της προσφυγής έχουν ανασταλτικό αποτέλεσμα.

Δικαστική προστασία επί απόρριψης της προσφυγής κατά της έκθεσης αυτοψίας

Είναι απολύτως αναγκαίο και τονίζεται μετά παρρησίας ότι η σωστή σύνταξη της προσφυγής κατά της έκθεσης αυτοψίας είναι επιβεβλημένη και απαιτεί εξειδικευμένη νομική αρωγή. Ειδάλλως, ελλοχεύει ο κίνδυνος μετέπειτα απώλειας του δικαιώματος δικαστικής προστασίας, για λόγους που αναφέρονται στη διοικητική δικονομία και στην όλη σύλληψη του κατασκευάσματος της ενδικοφανούς ως διοικητικής προσφυγής.

Μετά την τυχόν απόρριψη της προσφυγής κατά της έκθεσης αυτοψίας, χωρεί δικαστική διαδικασία και ειδικότερα αίτηση ακύρωσης της απορριπτικής απόφασης στο διοικητικό Εφετείο.

Κατά τα λοιπά, βλέπετε:

https://www.lawspot.gr/nomika-blogs/panagiotis_galanis/prosfygi-kata-ekthesis-aytopsias-aythairetoy-kai-metepeita-dikastiki